Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten leveringen en werkzaamheden. Afwijkingen gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk vereengekomen.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens en informatie blijven ons eigendom en dienen op de eerste aangeven te worden geretourneerd.

Artikel 3. Prijswijziging – ontbinding

Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een tijdvak van drie maanden verstrijkt, zijn wij gerechtigd prijsverhogingen in lonen en materialen aan de afnemer door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen binnen drie maanden na het sluiten ven de overeenkomst, maar voor de levering daarvan, zullen slechts in overleg met de afnemer worden berekend.

Artikel 4. Leveringen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de gekochte goederen voor onze rekening en voor risico van onze contactpartner verzonden. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. De wijze van verzending en verzendroute zijn te onzer keuze. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade- veroorzakende gebeurtenissen van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er van onze zijde sprake is van opzet of grove schuld. Ingeval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten –tenzij anders overeengekomen– voor rekening van onze contractpartner, terwijl ook dan de goederen reizen voor risico van onze contractpartner. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen is retourzending voltooid.

Artikel 5. Technische eisen – monsters – afwijkingen

  1. Alle technische eisen en/of normen die aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de gebruikelijke eisen en/of normen, dienen uitdrukkelijk op initiatief van de koper in de koopovereenkomst te worden vastgelegd. Indien deze eisen en/of normen niet schriftelijk is vastgelegd is RAB Hengelo daarin niet gebonden en ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.
  2. Monsters van een eindproduct worden uitsluitend getoond als indicatie van het eindproduct. Een monster kan om die reden niet als bewijsmiddel worden gebruikt.
  3. Het is RAB Hengelo toegestaan zaken te leveren die afwijken van de specificaties die in de koopovereenkomst zijn vastgesteld. Als RAB Hengelo van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die in belangrijke mate van de overeengekomen specificaties afwijkt, is het de koper toegestaan de overeenkomst te ontbinden.
  4. Als er sprake is van een afwijking in de zaak die geen invloed heeft op de functionele geschiktheid van de zaak, zoals bijvoorbeeld geringe kleurafwijkingen, dan blijft het risico daarvan voor de koper. Dit is uitsluitend anders wanneer er sprake is van een afwijking die in redelijkheid en alle omstandigheden daarbij in acht genomen, niet door de koper behoeft te worden geaccepteerd en /of wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van RAB Hengelo.

Artikel 6. Aansprakelijkheid/overmacht

Indien wij door oorzaken buiten ons toedoen, zoals werkstakingen, ziekte, overheidsmaatregelen, of anderszins blijvend of tijdelijk niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij van onze verplichtingen ontslagen. Indien de afnemer door welke oorzaak dan ook niet, niet behoorlijk aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst mocht voldoen, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onder voor behoud van alle overige rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Eveneens bestaat de mogelijkheid de verdere uit voering van de overeenkomst op te schorten. Een en ander in overleg met de afnemer, maar naar keuze van RAB Hengelo.

Voor zover niet elders uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden aanvaard, zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij of derden voor zover deze schade stijgt boven het netto factuurbedrag van deze overeenkomst, Dit geldt niet voor opzet of grove schuld van ons of van een van onze medewerkers ten aanzien van schade ontstaan tijdens levering- of
reparatiewerkzaamheden. In het geval van levering na verkoop of oplevering van een werk, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen van zaken welke bij normaal gebruik binnen zes maanden na factuurdatum gebreken vertonen, voor zover deze te wijten zijn aan fabricagefouten of gebruik van ondeugdelijk materiaal.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebrek dat voortvloeit uit de toepassing van de door ons geleverde zaken of opgeleverde werken. Ten aanzien van de door ons geleverde zaken gaat onze aansprakelijkheid nimmer verder dan de aansprakelijkheid van onze leveranciers ten opzichte van ons. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel opgetreden gebreken in door ons
geleverde zaken of geleverde werken, dan wel gevolgschade welke onverhoopt mocht optreden.

Artikel 7. Gebreken en klachten

Indien zich binnen zes maanden na factuurdatum enig gebrek voordoet aan de geleverde zaken, is de afnemer verplicht ons hiervan schriftelijk mededeling te doen met vermelding van de aard en omvang van het bedoelde gebrek. In een zodanig geval moeten wij in de gelegenheid worden gesteld ons eventueel van het gebrek ter plaatse te overtuigen. In het geval van geleverde zaken zal de
afnemer deze onmiddellijk op eigen kosten aan ons retourneren. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels geldt de voldoening aan de garantieverplichting als enige en algehele schadevergoeding en in elke vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

Afnemers kunnen slechts aanspraak maken op een garantie wanneer zij volledig aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst hebben voldaan.

Artikel 8. Levering

Opgegeven (op)levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebrek te worden gesteld.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

In geval van verkoop behouden wij ons eigendom voor van alle door ons geleverde producten/zaken, zolang de koopsom, met inbegrip van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, niet volledig is voldaan.

Artikel 10. Betalingen

Al onze facturen moeten zonder korting of schuldvergelijking worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. In het geval tussen RAB Hengelo en de afnemer is overeengekomen dat de afnemer een aanbetaling zal doen, is RAB Hengelo gerechtigd pas met de uitvoering van het werk te starten, dan wel de levering van het verkochte te doen plaatsvinden, nadat de overeengekomen aanbetaling door RAB Hengelo is ontvangen. Vindt betaling niet binnen de in dit artikel genoemde termijn plaats, dan heeft dit tot gevolg dat alle bedragen, verschuldigd door de afnemer uit hoofde van leveranties direct opeisbaar worden. Bij niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de datum van eerste ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd alle overige rechten. Indien wij onze vordering ter incasso uit handen moeten geven, zullen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer komen.

Afnemer is jegens RAB Hengelo door RAB Hengelo gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien RAB Hengelo en de afnemer met betrekking tot de overeenkomst waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de afnemer volledig of in een overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11. Geschillen

Ten aanzien van alle geschillen welke niet zijn onderworpen aan de competentie van de kantonrechter is in eerste instantie bij uitsluiting de Arrondissementsrechtbank te Almelo bevoegd.

Op de overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

Druk- en zetfouten voorbehouden.